DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Check4ID App en gelieerde site(s) en de daarin opgenomen gegevens, kan ScanActive, alsmede SCANID niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Check4ID App en gelieerde site(s).

ScanActive en of SCANID aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Check4ID App en site(s) of de (on)bereikbaarheid van de site(s).

INFORMATIE

ScanActive en of SCANID kunnen er niet voor instaan dat de informatie in de Check4ID App en of de gelieerde portals geschikt zijn voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

GARANTIE

ScanActive en of SCANID garanderen noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staan zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site(s) verkregen informatie.

WIJZIGINGEN

De informatie op deze site(s) wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Scanactive en of SCANID behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site(s) treft u mogelijk links aan naar andere websites.

Scanactive en of SCANID is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.